1.Chinese

vscode编辑器汉化包,安装后,在 locale.json 中添加 "locale": "zh-cn",即可载入中文(简体)语言包。

2.Auto Rename Tag

自动重命名成对的HTML标记,修改开始标签,结束标签会同步修改