koa2如何允许跨域_koa2跨域模块koa2-cors

约 421 字     4110 次已读     Node.js

当域名、端口、协议有任意一个不一样的时候就会存在跨域,那么跨域如何解决呢,有好多种方式:

1、后台允许跨域
2、jsonp
3、websocket
4、iframe
...等

用koa2写的RESTful api,但是调试这个接口的时候,会存在跨域,可以用koa2-cors设置koa2来解决后台允许跨域

1、安装  koa2-cors

npm install --save koa2-cors

2、引入  koa2-cors 并且配置中间件

var Koa = require('koa');
var cors = require('koa2-cors');var app = new Koa();
app.use(cors());

3、完成

经历这几步以后,koa2后台就设置好跨域了,现在可以随意用get  post 获取提交数据了

koa2-cors官方地址: https://github.com/zadzbw/koa2-cors